Nhà máy Daeyeong

Đơn vị thi công: I.S Corporation