Nhà máy SMC

Đơn vị thi công: DongDo Corporation

Địa chỉ: Long Đức IP - Đồng Nai.
Thời gian thi công: 2015